За специалността

Цел на обучението в специалност „Международни икономически отношения” при Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов е изграждането на компетентни специалисти, които професионално да оперират в контекста на различните култури и езици, с отчитане на различни социални и икономически норми на поведение, на невербално комуникиране и др.

Това се постига чрез прилагането на групи от методи и техники в обучението: лекции по конкретни проблеми, учебни и емпирични случаи (Case Studies), презентации на академични проекти, статистически и изследователски резултати, разработване на курсови проекти, фрагментарна “смяна на роли”, Online проучвания и др.

Мисията на катедра “Международни икономически отношения” е в оформянето на сериозна част от движещите сили на “Knowledge-Based Society”.

Обучението по специалността осигурява фундаментални и конкретни знания за:

Акцент са и международният маркетинг и пазари, международният туризъм, валутно-кредитните отношения.

По време на обучението се изграждат:

Широките международни връзки, международни проекти и непрекъснатия обмен на кадри и на знания между катедра “Международни икономически отношения” и чуждестранни висши училища са гаранция за високата адаптивност на специалността към динамиката на международната среда. Осигурени са условия за студентска мобилност със западни университети по линията на програма “Еразъм”.

Специалността е уникална в два аспекта:

Студентите могат да избират и продължават обучението си по минимум два от следните пет чужди езика: английски, немски, френски, руски, испански. От друга страна, в специалност “Международни икономически отношения” изучаването на чужди езици е през целия курс на следването – осем семестъра за първи език, шест семестъра (от втори курс) за втори език и, при желание изучаване факултативно на трети език през последната година на обучение.

Обучението предвижда провеждане на практикуми, летни школи и консултации по научни проекти чрез Интернет с университети от Германия, Египет, Русия, Украйна и други, с които са установени двустранни устойчиви връзки. Съчетаването на солидни специализирани знания по икономика с владеенето на минимум два чужди езика е предпоставка завършилите специалността да са изключително конкурентни на трудовия пазар.

Завършилите специалността работят и могат да работят: