Правилник

Правилник
за дейността на Алумни Клуб 
„Международни икономически отношения” 
към СА „Д. А. Ценов”
 
 
1. Мисия
1.1. Единственият ни капитал, имащ свойството да расте до края на живота ни, са знанията и опита. Нашата мисия е чрез споделяне на познания и опит постоянно да увеличаваме собствения си капитал и по този начин да формираме в нас и всички около нас култура, търсеща съвършенство.
2. Наименования
2.1. Пълното име на Клубът е: Алумни Клуб „Международни икономически отношения” към СА „Д.А. Ценов”. 
2.2. Съкратеното име на Клубът е: Алумни Клуб МИО.
2.3. Пълното име на Клубът на английски е: Alumni of International Economic Relations at the Academy of Economics D. A. Tsenov 
2.4. Съкратеното име на Клубът на английски е: INTECOR Alumni
2.5. Клубът притежава собствен домейн (http://alumnimio.club/), на който се оповестяват всички прояви на организацията, и се подържа регистър на членовете. Електронната поща на Клуба е mio.svishtov@gmail.com 
2.6. Символи на Клуба са Герб и Значка с герб.
2.6.1. Гербът на Клуба представя идентичността и девиза на алумни организацията. Гербът се изобразява във формата на щит, разделен по осите на четири полета. В горното ляво поле е изобразена отворена синя книга на златен фон. В горното дясно поле е изобразена стилизирана златна чаша на син фон. В долното ляво поле е изобразен златен лавров венец на син фон. В долното дясно поле е изобразен син глобус на златен фон. Над щита е изобразен Ректоратът на Стопанска Академия. Дъгообразно около щита е изписан девизът на Клуба: „Maluimus Imperare Orbem“, (латински за „Избрахме да управляваме света“). 
2.6.2. Значката с герб представя Герба на клуба под формата на матрична значка с размери 22 мм широчина и 23,6 мм височина. На гърба на всяка значка има уникален идентификационен номер. Връчването на Значка с герб е отличие, което се присъжда за особени заслуги към развитието на Клуба и постигането на неговите цели.
3. Цели:
3.1. Да насърчава и укрепва връзките между възпитаниците, обучаващите се и катедра „Международни икономически отношения” към СА „Д. А. Ценов”.
3.2. Да подпомага ползотворното сътрудничество в научната, професионалната и социалната сфери между на катедра „Международни икономически отношения” към СА „Д. А. Ценов”, нейните възпитаници и други заинтересовани страни.
3.3. Да изразява мнението на възпитаниците и да работи в партньорство с екипа на катедра „Международни икономически отношения” по ключови дейности, свързани с повишаване качеството на образование.
3.4. Да инициира и провежда различни мероприятия за повишаване капацитета на студентите, завършващи специалностите към катедрата, включително рекрутиране на студенти и кариерно развитие.
3.5. Да спомага за представянето на национално и международно ниво на катедра „Международни икономически отношения”, Академията и нейните възпитаници, да повишава и защитава академичната им репутация.
4. Членство
4.1. Клубът има три вида членове: 
4.1.1. Обикновени членове.
4.1.2. Пълноправни членове.
4.1.3. Почетни членове.
4.2. Обикновени членове на Клуба могат да бъдат всички студенти или докторанти успешно завършили обучение към катедра „Международни икономически отношения” към СА „Д. А. Ценов” след утвърждаване на регистрацията в електронния регистър на сайта на Клуба.
4.3. За пълноправни членове могат да бъдат избирани всички лица, които притежават статут на обикновени членове и са оказали активна помощ при организацията и провеждането на поне две прояви на Клуба.
4.3.1. Пълноправните членове се утвърждават от Борда на Клуба по предложение на председателя.
4.3.2. Изборът на пълноправен член се удостоверява с връчването на почетна Значка с герб на Клуба на годишна церемония пред членовете на Клуба.
4.3.3. Пълноправните членове са длъжни да участват в поне една дейност на Клуба годишно.
4.4. За почетни членове на Клуба могат да бъдат избрани лица, които не са завършили обучение към катедра „Международни икономически отношения” към СА „Д. А. Ценов”, но са допринесли за постигане на целите на клуба. Те се избират единодушно от Борда на Клуба, по предложение на Председателя.
5. Органи на управление на Клуба
5.1. Клубът се представлява и управлява от Председател, подпомаган от двама Секретари.
5.2. Клубът има Борд от 7 (седем) члена, изпълняващ съвещателни и контролни функции.
5.3. Избор на Председател и Борд.
5.3.1. За член Борда може бъде избран всеки пълноправен член на Клуба с явните гласове на 2/3 от гласувалите членове на Клуба. Мандатът е 5 (пет) години без ограничения в броя на заемане и последователност.
5.3.2. За Председател на клуба може бъде избран всеки пълноправен член на Клуба, получил явните гласове на 2/3 от членовете на Борда на Клуба. Длъжността няма мандатност. Смяна на председателството става по изрична молба на самия председател или по решение на Борда прието с единодушие.
5.3.3. Секретарите на Борда се одобряват от Борда по предложение на Председателя.
5.3.4. Председателят и секретарите на Клуба не са членове на Борда. Ако до избора им са били членове на Борда, овакантените от тях места се попълват от пълноправни членове по предложение на Борда и се избират с явните гласове на 2/3 от членовете на Борда на Клуба.
5.4. Председателят се отчита пред Борда най-малко на всеки две години.
5.5. Председателят може да назначава екипи съставени от членове на Клуба за работа по конкретни проекти.
6. Права и задължения на членовете.
6.1. Членовете имат право да вземат участие във всички прояви организирани от Клуба.
6.2. Членовете имат право на глас при вземането на решения относно управлението и дейността на Клуба.
6.3. Членовете са длъжни да спазват настоящият правилник, както и да защитават доброто име и репутация на Клуба, Катедрата и Академията.
7. Финансиране.
7.1.Проявите на Клуба се финансират от целеви дарения на членовете и други заинтересовани страни..
7.2.Изразходването на средствата става в съответствие с целите и задачите на Клуба от Председателят на Клуба.
8. Заключителни разпоредби.
8.1. Алумни Клубът на завършилите специалност „Международни икономически отношения” към СА „Д. А. Ценов” влиза в състава и приема правилника на Асоциация на възпитаниците на Стопанска академия „Д. А. Ценов“.
8.2. Разпоредбите на настоящия Правилник могат да се изменят, отменят или да се добавят нови по решение на Членовете с мнозинство от 2/3 на заявените явни гласове на членове.
8.3. Правото на глас при всички гласувания по настоящия правилник може да бъде изразено от всеки член на куба и неприсъствено чрез електронна поща или на уеб-страниците организирани и поддържани от Клуба.
8.4. Този правилник е приет на учредителното събрание на Клуба проведено на 12 март 2011 г. в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов. Изменения и допълнения на настоящият правилник са приети на Общо събрание на Клуба проведено на 20 юни 2015 г. в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов.